praktisk info

 

Ejer- og forsikringsforhold

NIMA N advokatfirma er organiseret som et anpartsselskab (Nima Nabipour Advokatfirma ApS) og indehaves af advokat Nima Nabipour, der er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaets advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Betaling

Straffesager

Salæret for arbejdet med en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her. Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.456,25 inkl. moms.

Prisen er det samme uanset om du selv har valgt din forsvarer, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig.

Salæret betales i første række af statskassen. Hvis du bliver fundet skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig.

Det vil oftest være muligt at aftale en afdragsordning.

Hvis du frifindes eller sagen opgives inden den når for retten, betaler statskassen som udgangspunkt sagens omkostninger, herunder også salæret til din forsvarer.

Der kan altid indgås aftale om at privatantage os som forsvarer i din sag. De nærmere aftalebetingelser herfor vil fremgå af den konkrete aftale vi laver med dig. 

Øvrige sager

Vi aftaler altid en pris med dig som klient inden vi går i gang med arbejdet. Såfremt det ikke er muligt med en fast pris, vil vi give et realistisk overslag over de forventede omkostninger i forbindelse med at vi påtager os din sag.

Forud for etablering af klientrelation, vil vi sende dig vores opdrags- og prisoplysninger, som du bedes godkende, førend vi påbegynder arbejdet på din sag.

De Advokatetiske Regler og klageadgang

NIMA N advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, DK-1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.